Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác cải cách hành chính, Xây dựng xã hội học tập năm 2023

12/10/2023 10:18    101

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-SNgV ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Ngoại vụ về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại năm 2023 và Kế hoạch số 210/KH-SNgV ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Sở Ngoại vụ về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác cải cách hành chính, xây dựng xã hội học tập năm 2023; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của công chức và người lao động về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC); nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong việc phối hợp, chia sẻ thông tin trong việc tuyên truyền CCHC nhằm thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan.

- Tuyên truyền để lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác CCHC; việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Về công tác cải cách hành chính

(1) Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

(2) Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025;

(3) Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025;

(4) Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi.

(5) Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" giai đoạn 2023 - 2030;

(6) Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

1.2. Về xây dựng xã hội học tập

(1) Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

(2) Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 1741/QĐUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(3) Kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập của Sở đạt loại Tốt vào các năm 2021, 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tại Danh sách ban hành kèm theo các Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 21/3/2022, số 272/QĐ-UBND ngày 02/3/2023.

2. Hình thức tuyên truyền:

Tuyên truyền miệng, phổ biến trực tiếp tại Hội nghị.

3. Thành phần tham dự hội nghị

- Giám đốc Sở Ngoại vụ: Chủ trì;

- Các Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;

- Toàn thể công chức, người lao động Sở.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: Vào lúc 14h00 ngày 11/10/2023

- Địa điểm: Hội trường Sở Ngoại vụ

III. KINH PHÍ:

Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Ngoại vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung, tuyên truyền tại Hội nghị; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị như: backdrop, nước uống, âm thanh phục vụ hội nghị, ... Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức và thanh quyết toán theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác Cải cách hành chính, Xây dựng xã hội học tập năm 2023; đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch nghiêm túc và đảm bảo hiệu quả. Trường hợp có vướng mắc, phát sinh thì báo cáo Giám đốc Sở để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

Hải Vy

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.