Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Sở Ngoại vụ

06/07/2023 11:36    78

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân khai kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023; Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-SNgV ngày 30/6/2023 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023; Theo đề nghị của Kế toán trưởng Sở Ngoại vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2023 (kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023) cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Kế toán trưởng Sở và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                        (Đã ký)

Huỳnh Thị Phương Hoa

Hải Vy

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 34.QĐ-SNgV.pdf

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.