Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

26/09/2022 16:49    97

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 4685/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiên cứu, tập trung thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trong năm 2022 tại các Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp; tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh; triển khai hoàn thành công tác tập huấn cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số các cơ quan nhà nước; chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho 100% lãnh đạo cấp xã; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn Tổ Công nghệ số cộng đồng trong toàn tỉnh. Phối hợp Tỉnh đoàn hướng dẫn triển khai hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.

Đồng thời, chủ trì tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lộ lọt thông tin; thực hiện hiệu quả nội dung, nhiệm vụ kết nối Cổng Dịch vụ công – Hệ thống thông tin một cửa tỉnh theo quy định, lộ trình, hướng dẫn của cơ quan Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải đạt tỷ lệ tối thiểu 30% đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đạt 20% đối với các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi và 10% đối với các huyện còn lại. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn Bộ phận Một cửa cấp huyện, các cơ quan liên quan đẩy mạnh thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3158/UBND-TTHC ngày 28/6/2022.

Công an tỉnh chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh,…

Minh Thu

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.