Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí

 Tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về công tác lãnh sự, lễ tân, văn hóa-thông tin, báo chí có liên quan đến nhân tố nước ngoài theo đúng chính sách đối ngoại của Nhà nước và theo kế hoạch đối ngoại của tỉnh.

Điện thoại:  0255 3713193; 0255. 3711721

 

 2. Phòng Hợp tác Quốc tế

 Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về công tác kinh tế-chính trị đối ngoại, công tác phi chính phủ, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch theo đúng chính sách đối ngoại của Nhà nước và theo kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh.

Điện thoại: 0255. 3822623

 

3. Văn phòng Sở

 Văn phòng Sở là cơ quan chuyên môn của Sở tổ chức thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai tổ chức thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, kế toán - tài vụ, kế hoạch - tổng hợp và các công tác khác đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật trong hoạt động của Sở Ngoại vụ.

 Điện thoại: 0255. 3712300; 0255. 3818997

 

4. Thanh tra Sở

 Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về các hoạt động đối ngoại thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của Pháp luật.

 Điện thoại: 0255. 3712300

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.